Түсіру - көтеру операцияларының ұзақтығы және жүктеулі бөлу

Бұрғылау қондырғысының көтеру механизмі жүктеліну циклының ұзақтығы мен саны толық тереңдіктегі бұрғылау процесіндегі ұңғымаға барлық сандарда (рейстерді) түсірілетін және көтерілетін құбырлардың қосынды ұзындығымен анықталатын түсіру– көтеру операцияларының көлеміне байланысты табылады

Scno = Scn+ Sn

мұндағы Scno– түсіру– көтеру операцияларының көлемі, м;Scnжәне Sn– түсірілетін және көтерілетін құбырлар ұзындығы.

Қашауда алмастыруға байланысты ұңғымадан әр рейсте құбырлардың бірдей санын көтеріп, түсірді, ал оның ұзындығы ұңғыма түбінің аяғында тереңдігіне тең. Барлы Түсіру - көтеру операцияларының ұзақтығы және жүктеулі бөлуқ рейстерде түсірілетін немесе көтерілетін құбырлар ұзындығы

мұндағыL, L2,…, Lz–рейс номеріне қарай ұңғыма түбінің аяғында тереңдіктері;Lк–ұңғыманың соңғы тереңдігі;zк–соңғы рейтің номері.

Ұңғыманың аяғында тереңдіктері қашаудың өту кестесіне байланысты

hz=Lz –Lz-1

мұндағы hz– z–нші рейстегі қашау өтімі;Lz-1, Lz– (z-1)-нші және z– нші рейстердегі ұңғыма тееңдіктері.

Графикте абцисса осінде рейстердіңрет нөмірі, ал ордината осінде ұңғыманың тереңдігі көрсетілген координаттарының табылған нүктелерін қосатын сызық өту қисығы деп аталады.

Теориялық есептерде эмпериялық формулалардың құрыл Түсіру - көтеру операцияларының ұзақтығы және жүктеулі бөлуған коррекциялық тәуелділіктерді пайдаланады.

Әр түрлі геологиялық аудандары қазылған ұңғымалардан жиналған статистикалық мәліметтері сүйеніп табылған өту қисығы жеткілікті дәлдікпен мына формуламен бейнеленеді

Lz=Azm

мұндағы Ажәне m–тәжірибелік коэффициент.

Табылған және өту графигіндегі қисық пен абцисса осінен шектелген ауданға тең. Формулаға мәніне қойып табамыз.

S=Lкzк/(m+1)

Қабылданған жағдайға байланысты теңдік құраймыз.

–тереңдіктердің соңғы мәні.

Осындан коэффициентті табамыз

Дұрысы

Коэффициенттер мәндері

А>1; 0

Бұлардан тәжірибелік коэффициенттер Ажәне mарқылы анықтауға болады.

1) Ұңғыманы Түсіру - көтеру операцияларының ұзақтығы және жүктеулі бөлуң берілген теңдігін бұрғылағанда түсіру– көтеру операцияларының күтілетін көлемі

Scno=2Scn=2LKzK/(m+1)

2) z– інші рейстегі қашаудың өтімін

hZ=LZ–Lz-L=Аzm–А(z-1)m=А[zm(z-l)m]

3) ұңғыманы бұрғылау кезінде оның соңғы тереңдігіне дейінгі рейстер саны

zк=(Lк/A)1/m

4) қашаудың орташа өтімін

,


documentbcvyerh.html
documentbcvymbp.html
documentbcvytlx.html
documentbcvzawf.html
documentbcvzign.html
Документ Түсіру - көтеру операцияларының ұзақтығы және жүктеулі бөлу